Prakard2

 

Head-AB

 วัตถุประสงค์ในการจัดทำบทความพระเครื่อง ส่วนหนึ่งเพื่อลดทอนความเครียด ความกดดัน ของผู้อ่านจากภาวะความรู้สึกและอารมณ์ที่ไม่พีงประสงค์บางขณะ ให้ได้ผ่อนคลายเพลิดเพลินไปกับการอ่าน ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นวิทยาทานแด่ผู้แสวงหาความรู้ในศาสตร์แห่งพระเครื่อง ให้ได้เกิดทักษะเบื้องต้นที่ถูกต้องและตรงทางก่อนทำการสะสม อีกส่วนหนึ่งเพื่อคงไว้ซึ่งบรรทัดฐานของพระเครื่องที่เป็นของแท้ตามความเป็นจริง ให้ดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนไปแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลง

 

โบราณวัตถุขนาดเล็กในรูปแบบของพระเครื่องที่ได้นำเสนอ มีทั้งในส่วนของพระเครื่องที่พระเกจิอาจารย์ในยุคเก่าได้สร้างสรรค์ขึ้น และในส่วนของพระเครื่องชนิดที่เป็นพระกรุโบราณ โดยเฉพาะพระกรุโบราณ จัดเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่า สะท้อนความหลากหลายทั้งในมุมมองทางประวัติศาสตร์โบราณศิลป์ ปณิธานศรัทธา คติความเชื่อ และถ้อยแถลงของผู้สร้างที่ส่งผ่านไปกับวัตถุขนาดเล็ก เพื่อประกาศให้โลกได้รู้ว่า ณ.ดินแดนแห่งนี้ ครั้งหนึ่งผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ ต่างเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้สร้างรูปเคารพจำลองขององค์พระศาสดา ไว้เป็นหลักฐานยืนยันให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ เช่นเดียวกันกับพระเถระและราชวงศ์คุปตะของอินเดียในอดีต ที่ได้สร้างพุทธสถานโดยมีพระพุทธรูปเรียงรายเป็นหลักฐานไว้ในหุบเขาบาบิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน

ทางด้านพิธีกรรม พระกรุโบราณยังจัดเป็นพระเครื่องที่ได้ผ่านพืธีพุทธาภิเษก โดยมีพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมที่ยาวนานที่สุด หากวัดใดมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ตลอดระยะเวลา 100 ปี เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ของพระภิกษุสงฆ์ในวาระต่างๆ ทั้งสวดมนต์ทำวัตรเช้า สวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดปาฏิโมกข์ ฯลฯ ก็จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดหายตลอดระยะเวลา 100 ปีนั้น เท่ากับเป็นการปลุกเสกพระเครื่องซึ่งบรรจุลงกรุอยู่ภายในพระเจดีย์หรือใต้ฐานชุกชี ไปในทางอ้อมตลอด 100 ปีด้วยเช่นกัน

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความพระเครื่องที่ได้นำเสนอ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้แสวงหาความจริงตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อจรรโลงมาตรฐานพระเครื่องของแท้ให้คงอยู่สืบไป

 

namegold

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑ ปีวอก

พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers
free web counter